Yrityksen taloushallinto

Taloushallinto on jokaiselle yrittäjälle tärkeä asia, sillä sen avulla huolehditaan yrityksen raha-asioista. Siinä tarkkaillaan sekä yrityksen tuloja että menoja että muitakin raha-asioita. Se muodostaa kokonaisuuden, johon sisältyvät kaikki talouteen liittyvät asiat. Sillä ei siis tarkoiteta pelkkää kirjanpitoa, vaan se kattaa kaiken muunkin.

Taloushallintoon kuuluu kirjanpito. laskujen tekeminen ja niiden maksaminen, budjetointi, palkanlaskenta sekä lain velvoittamien ilmoitusten tekeminen. Taloushallintoon kuuluu myös kaiken arkistointi ja raportointi.

Taloushallinto on yrityksen menestymisen kannalta olennaista, sillä ilman ajantasaista tietoa yrityksen rahaliikenteestä suuntaan tai toiseen, ei voida muodostaa kuvaa 

Yritys voi hoitaa monia asioita itse, mutta on myös mahdollista ottaa käyttöön helpottavia palveluita, kuten kirjanpitäjä, taloushallinto-ohjelmisto tai laskutuspalvelu. Yrityksellä voi olla käytössä nämä kaikki tai ei mitään niistä. Näiden käyttöönotto kuitenkin helpottaa yrittäjän työtaakkaa huomattavasti.

Tulot ja menot

Yrityksen tuloja ovat kaikki yrityksen saamat rahat. Tuloja ovat esimerkiksi tuotteista ja palveluista saatavat rahat. Taloushallinnossa pidetään kirjaa siitä, paljonko ja mistä rahaa tulee.

Myös yrityksen menoja seurataan. Yrityksen menoja voivat olla esimerkiksi työntekijöille maksettavat palkat, erilaiset hankinnat ja vuokrat. Kakki yrityksen menot kirjataan ylös, jotta voidaan seurata yrityksen kokonaistaloutta.

Kuuluupa yrityksesi menoihin sitten laite- tai ajoneuvohankintoja, Internet-palveluiden maksuja tai vaikkapa nettikasino, kaikki menot kirjataan omina merkintöinään kirjanpitoon. Näistä toki jälkimmäinen kuuluu harvemmin yritysten kuluihin.

Kirjanpito

Suomessa yritysten on pidettävä asianmukaista kirjanpitoa. Yrityksen kaikki rahaliikenne merkitään ylös kirjanpitoon. Kirjanpidolla on yritykselle monia hyötyjä. Sen avulla nähdään monia asioita, kuten paljonko yritykselle tulee tuloja ja mistä ne tulevat. Yrityksen kirjanpidosta voi myös tarkistaa yrityksen tilin kaiken rahaliikenteen.

Yrityksen kuin yrityksen kannattaa panostaa hyvään kirjanpitäjään, sillä hän tekee yrityksen kaiken paperityön yrittäjän puolesta. Yrittäjälle jää tehtäväksi toimittaa kirjanpitäjälle kaikki se materiaali, jota tarvitaan kirjanpitoa varten.

Kun yrityksen rahaliikenne on kirjattu tarkoin ylös, pysyy se erillään yrittäjän henkilökohtaisesta rahaliikenteestä.

Kirjanpitoa koskee tietyt säännöt ja ohjeet, joiden mukaan se tulee tehdä. Se, täytyykö yrityksen taloudesta pitää yhdenkertaista vai kahdenkertaista kirjanpitoa, riippuu täysin yrityksestä ja mm. sen koosta. Kahdenkertaisessa kirjanpidossa jokainen tilitapahtuma merkitään kahdelle tilille: kredit- ja debit-tilille. Yhdenkertainen kirjanpito sen sijaan tarkoittaa, että yritys listaa tulonsa, menonsa, verot, korot jne yhdelle listalle.

Kirjanpito on mahdollista hoitaa maksuperusteisesti tai suoriteperusteisesti. Maksuperusteinen kirjanpito tarkoittaa tulojen ja menojen kirjaamista kirjanpitoon sen mukaan, milloin raha liikkuu. Suoriteperusteinen kirjanpito taas tarkoittaa tulojen ja menojen merkitsemistä kirjanpitoon sen mukaan, kun tuote tai palvelu luovutetaan tai vastaanotetaan. 

Laskutus

Yrityksen taloushallintoon kuuluu myös laskutus. Laskutusta varten on saatavilla erilaisia laskutusohjelmia, joilla asian voi hoitaa. Tällaiset ohjelmat sisältävät yleensä kaikki tarvittavat työkalut laskujen laatimiseen ja lähettämiseen.

Laskutuksen voi hoitaa esimerkiksi sähköpostilaskuna tai sähköisenä laskuna. Nykyään laskun vastaanottaja voi vaatia laskun lähettäjää toimittamaan laskun verkkolaskuna. Siksi tähän vaihtoehtoon on hyvä tutustua.

Laskutusohjelman valinta kannattaa tehdä omiin tarpeisiin perustuen. Niiden työkalut ja muut ominaisuudet sekä hinnat vaihtelevat. Toiset ohjelmat toimivat myös mobiilissa, kun taas osaa voi käyttää vain tietokoneella. Laskutusohjelman valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota myös asiakaspalvelun helppoon tavoitettavuuteen.

Palkanlaskenta

Palkanlaskenta kuuluu osaksi yrityksen taloushallintoa silloin, kun yrityksessä on työntekijöitä, joille maksetaan palkkaa. Palkanlaskenta on nykyään hyvin sähköistynyttä eli sen voi hoitaa oman ohjelman kautta.

Palkanlaskentaan kuuluu myös palkkalaskelmien toimittaminen työntekijöille. Yritys voi vaihtoehtoisesti myös mahdollistaa sen, että työntekijä pääsee itse katselemaan omia palkkatietojaan palkanlaskennan ohjelman kautta.

Yrityksen budjetointi

Budjetointi on yksi olennaisimmista asioista hoidettaessa yrityksen taloutta. Budjetti sisältää yrityksen suunnitelmia talouden suhteen. Sillä voidaan siis etukäteen määrittää, millaisia summia yritys voi käyttää mihinkin esimerkiksi seuraavan vuoden aikana.

Toki talouteen saattaa tulla yhtäkkisiä muutoksia tai jokin yrityksen ulkopuolinen asia saattaa äkillisesti muuttua tavalla, joka vaikuttaa yritykseen. Tällaisiinkin tilanteisiin kannattaa varautua.

Taloushallinto on aihe, joka käsittää laajasti kaikkea sitä, mikä liittyy yrityksen raha-asioihin. Kun taloushallinnon eri osa-alueista huolehditaan, yrityksen taloudesta on jatkuvasti ajantasainen kuva. Ja kun kirjanpito ja muut lainmukaiset velvollisuudet on hoidettu asianmukaisesti, niistä pääsee myös milloin tahansa tarkastelemaan yrityksen talousasioita.